Nieuwsbrieven

Ondernemingen

Nieuwsbrief maart 2018

In deze nieuwsbrief behandelen wij:

 • Hoofdelijke aansprakelijkheid (voormalig) bestuurder van een failliete BV voor niet betaalde pensioenpremies
 • Moet een winkelier zich houden aan door winkeliersvereniging opgelegde (verplichte) verruiming van de…
Lees Verder

Nieuwsbrief januari 2018

In deze nieuwsbrief behandelen wij:

 • Gestelde betalingsonmacht dient men voldoende onderbouwd te bewijzen
 • Ook voor de minister: Grondregel is openbaarheid van rechtspraak
 • Eigen ontslag van bestuurder van stichting houdt in…
Lees Verder

Nieuwsbrief augustus 2017

In deze nieuwsbrief behandelen wij:

 • Bestuurder niet aansprakelijk voor fout invoeren administratie
 • Onjuist declareren is onrechtmatige daad gepleegd door vennootschap
 • Vrije keuze Belastingdienst welke bestuurder zij aansprakelijk stelt voor belastingschuld….
Lees Verder

Nieuwsbrief juli 2017

In deze nieuwsbrief behandelen wij:

 • Bestuurders stichting geschorst door OM wegens niet verstrekken inlichtingen
 • Boete verdachte die niet binnen 13 maanden jaarrekening openbaar maakte
 • Toestemming echtgenote voor borgtochten is niet vereist….
Lees Verder

Nieuwsbrief juni 2017

In deze nieuwsbrief behandelen wij:

 • Bank bevoegd kredietovereenkomst met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande waarschuwing op te zeggen.
 • Bestuurder niet aansprakelijk wegens niet afmaken werk.
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder voor niet-naleving Uitzendcao….
Lees Verder

Nieuwsbrief april 2017

In deze nieuwsbrief behandelen wij:

 • Incasso: de veertiendagenbrief, hoe zit het nu precies?
 • Wettelijk streefcijfer mannen en vrouwen in bestuur ondernemingen van kracht.
 • Herzine Corporate Governance Code wordt wettelijk verankerd….
Lees Verder

Nieuwsbrief januari 2017

In deze nieuwsbrief behandelen wij:

 • Werknemer moet vondst van geldbedrag op werkplek afstaan aan werkgever;
 • Onterechte opzegging van arbeidsovereenkomst leidt uiteindelijk toch tot ontbinding;
 • Wetsvoorstel voor meer topvrouwen bij bedrijven….
Lees Verder

Nieuwsbrief december 2016

In deze nieuwsbrief behandelen wij:

 • Bestuurders zijn niet aansprakelijk voor niet volledig aangeleverde administratie;
 • Werknemer terecht ontslagen na een glaasje teveel op de kerstborrel;
 • Voornemens het ondernemingsrecht verder te moderniseren….
Lees Verder

Nieuwsbrief november 2016

In deze nieuwsbrief behandelen wij:

 • Eerste Kamer gaat akkoord met Europese bankbeslag;
 • Werkgever is aansprakelijk voor illegale software op privé-laptop van een werknemer
 • Bestuurder ook aansprakelijk ondanks afwezigheid onrechtmatig handelen….
Lees Verder

Nieuwsbrief oktober 2016

In deze nieuwsbrief behandelen wij:

 • Bestuurder ontzenuwt wettelijk vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur
 • Wijziging van standplaats zonder eenzijdig wijzigingsbeding mag
 • Hoge Raad past strikte maatstaf bij vereenzelviging toe (fraude, stichting)….
Lees Verder

Nieuwsbrief september 2016

In deze nieuwsbrief behandelen wij:

 • Geen ontslag OR-lid na schending geheimhoudingsplicht;
 • Gevolgen voor werknemers en werkgevers door Wet verbeterde premieregeling;
 • Beherend vennoot voor 1 dag: toch aansprakelijk voor schulden cv….
Lees Verder

Overheidsinstellingen

Nieuwsbrief maart 2018

In deze nieuwsbrief behandelen wij:

 • De werkgever moet voor het inwilligen verzoek tot ontslag een onderzoek doen
 • Sollicitant is gehouden uit eigen beweging informatie over zijn gezondheid te verstrekken als…
Lees Verder

Nieuwsbrief januari 2018

In deze nieuwsbrief behandelen wij:

 • Internetgedrag tijdens kantooruren reden voor strafontslag
 • Verrichten nevenactiviteiten na ziekmelding kan leiden tot ontslag
 • Als werknemer na ontslag een andere baan en geen wens van…
Lees Verder

Nieuwsbrief oktober 2017

In deze nieuwsbrief behandelen wij:

 • Brief die eerder gemaakte afspraken bevestigd is geen besluit
 • De verplichtstelling van een opleiding
 • Gezondheidssituatie van een ambtenaar kan niet leiden tot hogere scores bij…
Lees Verder

Nieuwsbrief augustus 2017

In deze nieuwsbrief behandelen wij:

 • Werknemer kan niet via hoger beroep een functie terugkrijgen
 • Geen sprake van spoedeisend belang nu er geen sprake is van financiële nood
 • Hoofddoekverbod voor werknemers….
Lees Verder

Nieuwsbrief juli 2017

In deze nieuwsbrief behandelen wij:

 • Overheidsorgaan kan worden gedwongen om besluit te nemen
 • Relatie tussen werknemer PI en justitiabele is reden voor ontslag
 • Gevolgen nalaten vaststellen verslagen: voor rekening werkgever….
Lees Verder

Nieuwsbrief juni 2017

In deze nieuwsbrief behandelen wij:

 • Disciplinair ontslag van een brandweerman is onevenredig.
 • Ongeschiktheidsontslag als gevolg van een nieuwe manier van werken.
 • Strafontslag van appellant bij Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie wegens diefstal….
Lees Verder

Nieuwsbrief april 2017

In deze nieuwsbrief behandelen wij:

 • De werkgever schendt de zorgplicht.
 • Ongeschiktheidsontslag moet gebaseerd zijn op een voldoende concrete gedraging
 • Ambtenaar moet zelf aantonen dat beoordeling niet op voldoende gronden berust….
Lees Verder

Nieuwsbrief januari 2017

In deze nieuwsbrief behandelen wij:

 • Eerste Kamer akkoord met Wet aanpak woonoverlast;
 • Aanpak drugs in woning op grond van Huisvestingswet;
 • Gemeente heeft verzuimd nadar onderzoek doen bij staking bezoldiging ambtenaar….
Lees Verder

Nieuwsbrief december 2016

In deze nieuwsbrief behandelen wij:

 • Ambtenaar ontslagen vanwege echtgenoot;
 • Wob-verzoeker is belanghebbende bij besluit Wob-verzoek en bij besluit geheimhouding;
 • Minister hoeft bij bekrachtiging Wet Normalisering Ambtenaren niet eerst naar bonden….
Lees Verder

Nieuwsbrief november 2016

In deze nieuwsbrief behandelen wij:

 • Geheim cameratoezicht onder bepaalde voorwaarden is toegestaan;
 • Een oud-bestuurder heeft recht op het afgesproken ontslagvergoeding van bijna 6 ton;
 • Een ambtenaar kan de gemeente binden….
Lees Verder

Nieuwsbrief oktober 2016

In deze nieuwsbrief behandelen wij:

 • Gemeentelijk fietsverkeerverbod mag;
 • Tijdelijke taakuitbreiding moet worden onderscheiden van aanstelling;
 • Regeling dwangsom van toepassing gemeentelijke aanmaningskosten;
 • Geen strijd goede procesorde indiening stukken na afloop beroepstermijn….
Lees Verder

Nieuwsbrief september 2016

In deze nieuwsbrief behandelen wij:

 • Na reorganisatie weegt passendheid functie zwaarder dan opvattingen;
 • Schriftelijke weigering om te gedogen is geen besluit;
 • Aow-gat: toekenning wachtgeld tot aan leeftijd van 65 jaar….
Lees Verder